ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH PAŃSTWA O WSPARCIE FINANSOWE DLA NASZEGO STOWARZYSZENIA

NR NASZEGO KONTA:

05 1940 1076 3030 5164 0000 0000

TYTUŁ WPŁATY : DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ POMOC

WSZELKIE WPŁATY NIE PRZEKRACZAJĄCE USTAWOWYCH PROGÓW DO 6% DOCHODU DLA OSÓB FIZYCZNYCH I 8% DOCHODU DLA OSÓB PRAWNYCH,
MOGĄ ULEC ODLICZENIU OD PODSTAWY OPODATKOWANIA W OPARCIU O USTAWĘ O PODATKU DOCHODOWYM,
ORAZ USTAWĘ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.


Informacje - wyciągi z Ustaw

USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM
(DZIENNIK USTAW 2010 NR 51 POZ. 307 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - TEKST JEDNOLITY)


Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:

1) ...
9) darowizn przekazanych na cele:

   a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

oraz

USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
(Dz.U.03.96.873 )

Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

   1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
   2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

   1) ...
   4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:
   nie działają w celu osiągnięcia zysku
   oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
   oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

   1) partii politycznych;
   2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
   3) samorządów zawodowych;
   4) uchylony);
   5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;

Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

   1) ....
   17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ...