MISJA

www.ks-pretorian.com


Celem Klubu jest popularyzacja i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie swojego działania, w szczególności w zakresie Sportów Walki takich jak Brazylijskie Jiu-Jitsu, Muay Thay i Mixed Martial Arts oraz Judo, Zapasy, Kick boxing .

Klub realizuje swoje cele poprzez:
  • współdziałanie z władzami sportowymi, samorządowymi w celu tworzenia właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
  • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej,
  • powoływanie sekcji sportowych oraz grup ćwiczebnych dostosowanych do wieku i sprawności fizycznej zawodników,
  • organizowanie oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży,
  • organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych popularyzujących aktywność fizyczną, promujących zdrowy styl życia oraz zapobiegających patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie postaw prospołecznych, edukacja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i działanie na rzecz niwelacji barier i podziałów społecznych wynikających z niepełnosprawności,
  • prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo
  • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych,
  • współdziałanie ze związkami sportowymi i organizacjami w zakresie doskonalenia kadry trenersko- instruktorskiej i organizacyjnej,
  • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.